מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 1. כללי

סבן סואלס תכנון פיננסי בע”מ ("החברה") מכבדת ומגנה על פרטיות האנשים עמם היא באה במגע במהלך העסקים הרגיל. להלן פירוט המדיניות בנושא הגנה על הפרטיות ואבטחת המידע של החברה.

תשומת לבך, כי מדיניות זו מנוסחת בקווים כללים וכי היא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שנמסרו לך גם באופן פרטני, בהתאם לסוג הקשר שלך עם החברה (וביחד: "המדיניות").

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים באופן זהה.

"מידע אישי" הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון: התלויים בך עובדיך) ("אחרים").

המדיניות מתארת כיצד החברה אוספת, מעבדת ומטפלת במידע האישי שנאסף, הן באמצעות אתר האינטרנט של החברה או כל אתר אינטרנט אותו החברה עשויה לתפעל או לעשות בו שימוש, עתה או בעתיד ("האתר") והן בדרכים אחרות (כגון: מידע המתקבל מטפסי הרשמה ודפי נחיתה פרסומיים, שיחות טלפון, דואראלקטרוני, צ'אט און ליין ושאר התקשרויות עם החברה, כמו גם כל צד שלישי המעורב בעסקינו ואשר עוסק בך).

ככלל, העברת המידע האישי ו/או מידע אחר כהגדרתו במדיניות (וביחד: "המידע") לחברה נתונה לרצונך והסכמתך ואין לך חובה חוקית למסור אותו. יחד עם זאת, החברה עשויה להידרש למידע מסוים לצורך אספקת השירותים ואם אינך מעוניין למסור את המידע, ייתכן ולא תוכל לקבל מהחברה שירותים בשל כך. החברה שומרת על זכותה, בכפוף להוראות הדין, לסרב לספק שירותים מסוימים ומידע מסוים אם מידע אישי כאמור, לא יסופק לה.

הסכמתך לאמור במדיניות מהווה תנאי מקדמי לשימוש באתר ובגלישה באתר אתה מאשר ומסכים למדיניות ולתנאים המפורטים להלן:

המידע, שאמסור כעת או בעתיד, נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם רכישות עתידיות, הצעת שירותים נוספים בעתיד והעברתו לנותני שירותים לחברה בכפוף לתנאים אלו.

השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות, כפי שהם מעת לעת.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר בכלל זה, באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות כגון Facebook ו/או SMS ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לנותני שירותים לחברה. אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שהחברה קיבלה אותו בגינן.

החברה מקפידה על תקני אבטחה מחמירים לגבי מאגרי המידע שלה. עם זאת, העברת המידע ממך אלינו נעשית באמצעות רשת האינטרנט. באופן טבעי, הרשת אינה בשליטת החברה, על כל הסיכונים הכרוכים בכך.

בכל מקרה של סתירה בין רישום החברה ובין הרישום שביצעת באינטרנט לגבי אחד השימושים כאמור, תשתמש חברה במחמיר מבניהם. תיקון הסתירה ייעשה בשיחה טלפונית או בדרך אחרת שתקבע החברה מעת לעת.

 1. עם מי ליצור קשר עבור המידע אודותיך

יש לך הזכות לבקר, לתקן, לעיין או לבקש מחיקה של מידע בעילות מסוימות ובהתאם לתנאים מסוימים הקבועים בחוק. אנא צור עימנו קשר בכל בקשה כגון זו, או אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לאופן בו אנו מטפלים במידע אישי. אנא שים לב, כי חלק מהמידע האישי יכול להיות מוחרג מזכויות ביקורת, תיקון או מחיקה בהתאם לחוקים, מיסוי, פרטיות והגנת מידע.

הנך רשאי להודיע בכתב לחברה, לת.ד 25507 חיפה מיקוד 3125401 על התנגדותך לביצוע שימוש כאמור במידע, ועם קבלת הודעתך ע"י החברה, לא תבצע החברה שימוש כאמור במידע זה, למעט במקרים שהדבר נדרש עפ"י הדין ו/או רשות מוסמכת.

כמו כן, הנך רשאי לעיין במידע אודותיך המוחזק על ידי החברה בכפוף להגשת בקשה בכתב לחברה לכתובת ת.ד 25507 חיפה, מיקוד 3215401

אם יש לך שאלה בעניין שימושנו במידע האישי אודותייך, ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@7souls.co.il או לפנות בדואר לחברתנו בכתובת ת.ד 25507 חיפה, מיקוד 3125401.

 1. המידע אותו החברה יכולה לאסוף

בהתאם להתקשרותך עמנו (לדוגמא, כצרכן, אשר השתמש בשירותי החברה; פרטי אישיים, פרטי הפוליסות, מצב בריאותי, מצב סוציו אקונומי), מידע אישי הנאסף אודותיך ואודות אחרים כהגדרתם לעיל, יכול ויכלול:

זיהוי כללי ופרטי התקשרות, לרבות:

שמך; כתובת; דואר אלקטרוני ופרטים אודות מספרי טלפון; מין; מעמד אישי; מצב משפחתי; תאריך לידה וכן תאריכים נוספים; השכלה, רקע לימודי; תכונות פיזיות; דוחות, כגון רישיונות נהיגה; תמונות; רקע תעסוקתי, מקום עבודה, כישורים וניסיון; רישיונות מקצועיים וחברויות בארגונים ומועדונים שונים; סוג ההתקשרות כלפי מחזיק הפוליסה, המבוטח או התובע.

מספרי זיהוי המונפקים על ידי גופי ממשלה או סוכנויות, לרבות:

מספר זהות; מספר דרכון; רישיון נהיגה או רישיון אחר.

מידע פיננסי ופרטי חשבון, לרבות:

מספר אמצעי תשלום (כרטיס אשראי); מספר חשבון בנק ופרטי חשבון; היסטוריית אשראי ודירוג אשראי; נכסים; הכנסה; ומידע פיננסי אחר.

מידע רפואי ובריאותי, לרבות:

מצב רפואי או נפשי נוכחי או קודם; מצב בריאותי; מידע על פציעות או נכויות; הליכים רפואיים שבוצעו; הרגלים אישיים (לדוגמא, הרגלי עישון או צריכת אלכוהול); מידע על מרשמים רפואיים; היסטוריה רפואית שלך ושל משפחתך.

מידע אחר, לרבות:

מידע על מיקום; חברותך בארגוני סחר, היסטוריה רפואית של המשפחה או מידע גנטי; עברך הפלילי או היסטוריית התדיינויות אזרחיות במסגרת הליך למניעה, איתור וחקירה של הונאות; כל מידע הזמין לשימוש בהתאם לדין (לדוגמא מידע ממאגר מידע של המדינה)

הקלטות טלפוניות, לרבות:

הקלטות של שיחות טלפון לחברה ולמוקדים טלפוניים וניתוח המידע המופק מהן.

מידע המאפשר לחברה לספק מוצרים ושירותים

מידע על פעילותך באתר ובכל אמצעי קשר אחר עם החברה; מידע המתקבל ממערכות אוטומטיות (כגון: בוטים ברשתות סוציאליות, ביטוחים בבעלותך, אשר הועברו אלינו ; מידע הכלול בתשובות לשאלות שנשאלו לצרכי אבטחה וזיהוי.

העדפות שיווקיות ומשוב לקוח

ייתכן ותיידע אותנו על העדפותייך השיווקיות, תשתתף בתחרות או בהגרלת או בקידום מכירות אחר, או תגיב באופן וולונטרי לסקר שביעות רצון.

מידע במסגרת תכניות ביטוח או\ו כתבי שירות המבוססות על מידע רציף

במסגרת פוליסות הביטוח או\ו כתבי שירות שקיימות ברשותנו, קיימות תכניות ביטוח או\ו כתבי שירות המבוססות על מידע אודותייך (לרבות מידע התנהגותי) המתקבל בחברה באופן רציף, הן באמצעות מערכות של החברה והן ממקורות של צדדים שלישיים.

 1. כיצד אנחנו משתמשים במידע

 • החברה יכולה להשתמש במידע לצורך אספקת השירותים והצעת מוצרים נוספים. כמו כן, מטרות השימוש במידע, בין היתר:

 • התקשרות עמך ועם אחרים כחלק ממהלך העסקים.

 • שליחת מידע בנוגע לשינויים בתנאי התקשרות או שירות, באתר ומידע אחר.

 • קבלת החלטות; אספקת שירותי סיוע או\ו ליווי כולל הערכת תביעות, טיפול והסדרי פשרה, וניהול סכסוכים/תביעות.

 • תמחור מוצרים והערכת תשלומי הפרמיה ותשלומים אחרים.

 • שיפור אבטחה, הכשרה, תהליכי עבודה ושירות.

 • מניעה, איתור וחקירת הונאות, כולל פשעים והלבנת כספים; ניתוח וניהול סיכונים מסחריים אחרים.

 • עריכת מחקר וניתוח, כולל סקרי שביעות רצון וסקרים אחרים; ניתוח חווית משתמשים.

 • אספקת מידע שיווקי (כולל מידע על מוצרים ושירותים המוצעים על ידי שותפים נבחרים מצד שלישי); רכישות עתידיות, הצעת מוצרים ושירותים נוספים; דיוור ישיר.

 • להתאים אישית את חווייתך באתר על ידי הצגת מידע ופרסום מותאם עבורך.

 • לזהות אותך בפני כל גורם אליו תשלח מייל דרך האתר.

 • לזהות אותך כאשר תתקשר למוקדי השירות שלנו או כאשר תבקש מידע.

 • שיפור, תיקון וטיוב המידע הנמצא בחזקתנו, המתייחס אליך או לאחרים על ידי שימוש במאגרי מידע של צד שלישי ושירותים ועל ידי הצלבה של המידע.

 • לאפשר לך להשתתף בתחרויות, הגרלות וקידומי מכירות דומים וכדי לנהל פעילויות אלו. חלק מפעילויות אלו כוללות תנאים נוספים, אשר עשויים להכיל מידע נוסף בנוגע לאופן השימוש והחשיפה שלנו את המידע אודותייך. לכן, אנו מציעים כי תקרא תנאים אלו בעיון.

 • ניהול התשתית והפעילות העסקית שלנו ולהיענות למדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות ספרים; מימון וניהול חשבונות; חיובים וגביה; מערכות ניהול מידע; מידע ואכסון אתרים; המשכיות עסקית; וכן מרשמים, מסמכים וניהול הדפסות.

 • יישוב תלונות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו.

 • קיום נהלים ומדיניות של החברה.

 • להיענות על דרישות הדין ולמחויבויות רגולטוריות (כולל חוקים מחוץ למדינת מקום מושבך), כגון אלו המתייחסים לאיסור הלבנת כספים ומאבק בטרור; להיענות להליך משפט; וכדי להשיב על בקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות (כולל אלו מחוץ למדינת מקום מושבך).

 • ביסוס והגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות; הגנה על פעילות החברה על זכויות, פרטיות, ביטחון או רכוש החברה ושלך או של אחרים; וכן לאפשר לחברה לעמוד על זכויותיה לקבלת סעדים או לצמצם את נזקיה.

 1. שיתוף של המידע

ייתכן והחברה תעביר את המידע לנותני שירותים לחברה וללקוחותיה וכן לצדדים שלישיים אחרים, לרבות בחו"ל. אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שהחברה קיבלה אותו בגינן ו/או בהתאם למפורט במדיניות ו/או בהתאם לדין.

כמו כן, החברה יכולה להפוך את המידע זמין עבור:

חברי תפוצה

במהלך שיווק ואספקת שירותים, וכן טיפול, החברה יכולה להפוך את המידע לזמין עבור צדדים שלישיים כגון: חברות ביטוח, מעסיקים, סוכני ביטוח וחברות אחרות איתם החברה משתפת פעולה, מתווכים וסוכנים אחרים; נציגים ממונים, מפיצים; מועדוני לקוחות; חברות בשיתוף פעולה עם החברה וכן מוסדות פיננסיים ושותפים עסקיים אחרים.

נותני השירות שלנו

נותני שירות חיצוניים מצד שלישי, כגון: מומחים רפואיים, רואיחשבון, שמאים, עורכי ביקורת, מומחים, עו"ד ושאר יועצים מקצועיים חיצוניים; נותני שירות מוקד טלפוני; מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואכסון, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות; בנקים ומוסדות פיננסיים; כלי תביעות צד שלישי; ספקי ניהול מסמכים ורשומות; חוקרי תביעות ושמאים; יועצי בנייה; מהנדסים; בוחנים; מתרגמים; וכן ספקים וקבלני צד שלישי דומים המסייעים לחברה בניהול פעילויות עסקיות.

רשויות ממשלתיות וגורמי צד שלישי המעורבים בדיונים משפטיים

החברה יכולה בנוסף לחלוק מידע עם רשויות ממשלתיות או ציבוריות (כולל אך לא באופן מוגבל, המוסד לביטוח לאומי,בתי המשפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס ורשויות חקירה אחרות); וכן, צדדים שלישיים להליכים משפטיים אזרחיים ורואי החשבון שלהם, מנהלי כספים, עורכי הדין ושאר יועצים ונציגים, ככל שנראה לנכון, הכרחי וראוי על מנת: (א) לציית לחוק החל, כולל חוקים מחוץ למדינת ישראל; (ב) להיענות להליכים משפטיים; (ג) להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות; (ד) לאכוף את התנאים שלנו; (ה) להגן על פעילותנו; (ו) להגן על זכותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלך או של אחרים; וכן (ז) לאפשר לנו לעמוד על זכויותיו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.

 1. אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים, פיזיים, חוקיים וארגוניים בהתאם לחוקים החלים בעניין פרטיות ואבטחת מידע. לצערנו, שום העברה או אחסון באמצעות האינטרנט בטוחים ב-100%. אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עמנו אינה בטוחה עוד (לדוגמא, אם הנך מרגיש כי האבטחה של כל מידע אישי אשר ייתכן וחלקת עמנו הועמדה בסכנה), אנא ידע אותנו מיידית (ראה "עם מי ליצור קשר בעניין מידע אישי אודותיך" לעיל).

כאשר החברה מספקת מידע אישי לנותן שירות, נותן השירות ייבחר בצורה דקדקנית ויידרש להשתמש באמצעים הנאותים כדי להגן על חיסיון ואבטחת המידע האישי ולפעול בהתאם להנחיות התקפות של הרשויות המוסמכות השונות.

החברה עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו עלידי הלקוחות, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. אבטחת המידע באתר נועדה להבטיח את זיהוי הלקוח ולהצפין את נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. בהתאם לכך, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי, יתבקשו הלקוחות לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.

ההתקשרות בין תוכנת ה"דפדפן" (browser) של הלקוח לבין שרת החברה מוצפנת ומאובטחת באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועלידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים בנושא הצפנת מידע בתחום של מסחר אלקטרוני. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני משתמשים אחרים ברשת האינטרנט.

החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה, עלמנת לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה. עם זאת, אין ביכולתה שלהחברה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן מוחלט, החסין לחלוטין מפני חדירות בלתי מורשות ומפני שימוש אסור במידע הנמסר עלידי המבקרים באתר לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

הונאה מקוונת– "פישינג"

הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות, כביכול, מהחברה או מחברה מוכרת אחרת. הודעות אלה מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמאות, מספרי חשבון וכדומה).הפנייה נעשית לעיתים קרובות תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו, מנסים, שלא כדין, להשיג את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונו.

 1. החזקת המידע

החברה נוקטת בצעדים נאותים על מנת להבטיח, כי המידע שברשותה הינו מהימן למטרת שימושו, וכן מדויק ושלם כנדרש על מנת ליישם את מטרת המדיניות. החברה תשמור את המידע האישי לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת עלפי הדין.

 1. מידע אישי על אנשים אחרים

אם תספק לחברה מידע בקשר לאנשים אחרים, הנך מסכים ומתחייב: (א) ליידע את נשוא המידע על תוכן המדיניות; וכן (ב) לקבל כל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה (כולל העברה בינלאומית) של המידע על האחר בהתאם למדיניות.

 1. העדפות שיווקיות

החברה עשויה לספק לך מידע שיווקי אודות שירותיה ומוצריה השונים, אשר אנו מאמינים כי תמצא בו עניין עבורך ("הצעות שיווקיות"). כמו כן, החברה תוכל להעביר לך הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ודרך מערכות חיוג אוטומטיות ("באמצעים אלקטרוניים"), בהתאם להסכמתך ו/או למותר עפ"י דין.

אם כבר רכשת אחד משירותינו, או אם קיבלנו ממך פניה לבקשת הצעת שירות או אחרת, נשאנו ונתנו עמך על התנאים של איזה מוצר או שירות, אנו יכולים, אפילו אם לא נתת את הסכמתך, להעביר לך הצעות שיווקיות בנוגע למוצרים דומים ושירותים באמצעים אלקטרוניים, אלא אם כן תודיענו בכתב (או בכל אמצעי אחר המפורט בהצעה השיווקית) כי אינך מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או באופן ספציפי.

אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות באופן קבוע, הנך רשאי לבקש בכתב, בכל עת, כי נחדל מלשלוח לך הצעות שיווקיות באמצעים אלקטרוניים בכל אחת מהדרכים הבאות: (i) הפסקה פרטנית לקבלת הצעות שיווקיות באמצעי האלקטרוני דרכו נשלחה ההצעה – ב-SMS – שליחת המילה "להסרה" למספר נייד 04-8119526; בדוא"ל – לחיצה על הקישור "הסר מרשימה" המופיע בסוף הודעת הדוא"ל השיווקית; (ii) יצירת קשר עמנו בכתובת המצוינת לעיל (תחת הכותרת 'עם מי ליצור קשר בעניין המידע אודותייך'); או (iii) יצירת קשר עמנו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון המסופק בהתקשרויות אלו (היכן שניתן), או (iiii) פנייה למוקד השירות בטלפון.

אנו שואפים להיענות לבקשתך/בקשותיך לסרב קבלת הצעות שיווקיות באמצעים אלקטרוניים במסגרת זמן סבירה. לתשומת לבך, כי גם במידה ותבחר לסרב לקבלת התקשרויות שיווקיות מהחברה באמצעים אלקטרוניים, החברה תוכל להמשיך לשלוח לך הודעות שירות ו/או אחרות (שהדין מחייב או מתיר לנו) בכל אמצעי התקשרות (לרבות באמצעים אלקטרוניים).

 1. מידע אחר אותו החברה אוספת דרך האתר או בדרך אחרת

"מידע אחר" הינו כל מידע, אשר אינו חושף את זהותך האישית, כגון: מידע דפדפן, מידע הנאסף דרך עוגיות (cookies), תגיות פיקסל (pixel tags) ושאר טכנולוגיות, מידע דמוגרפי ומידע אחר המסופק על ידך; וכן מידע מצטבר.

החברה וצדדים שלישיים, המספקים לחברה שירותים, יכולים לאסוף מידע אחר במגוון דרכים, כולל:

באמצעות דפדפן האינטרנט שלך: מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון: כתובת ה-IP שלך (קרי, כתובת המחשב שלך באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה (חלונות או מקינטוש) וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, זמן הביקור בעמוד והעמוד/ים שבוקרו. החברה משתמשת במידע זה למטרות שונות כגון: חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת, ניהול האתר וכדומה.

שימוש בעוגיות(cookies): עוגיות הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו אתה משתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לזהות את המחשב שלך ולאסוף מידע כגון: סוג דפדפן אינטרנט, זמן שהייה באתר, העמודים אשר בהם ביקרו, העדפות שפה, וכדומה. החברה יכולה להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, סיוע בניווט, הצגת מידע בצורה יותר יעילה, התאמה אישית את חווייתך במהלך הביקור באתר, או לאיסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר. כמוכן, עוגיות (cookies) מאפשרות לחברה להציג לך פרסומות או הצעות, אשר, סביר להניח, מותאמות אלייך. עוד יכולה החברה להשתמש בעוגיות (cookies) כדי לעקוב אחר תגובותייך לפרסומות החברה והחברה עשויה לעשות שימוש בעוגיות (cookies) או בקבצים אחרים כדי לעקוב אחר השימוש שלך באתרים אחרים. לצורך כך, החברה תשתמש בכלים טכנולוגיים שונים ובאמצעות ספקים שונים, שגם להם יהיה את המידע שיאסף באמצעותם.

שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת web beacons, clear GIF's או טכנולוגיות דומות אחרות: ניתן לעשות בטכנולוגיות אלו שימוש בחלק מעמודי האתר ובדואר אלקטרוני על בסיס פורמט HTML, כדי, בין היתר, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דואר אלקטרוני, למדוד את הצלחת הקמפיינים השיווקיים ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.

מידע המועבר ממך: מידע מסוים (לדוגמא, מיקומך או שיטה מועדפת ליצירת קשר) נאסף כאשר הנך מספק אותו וולונטרית. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי, אלא אם ישולב עם מידע אישי.

יש לציין, כי החברה יכולה לחשוף מידע אחר לכל מטרה, למעט במקרים בהם היא נדרשת לפעול אחרת בהתאם לדין.

 1. אתרים צד שלישי

המדיניות אינה מתייחסת, והחברה אינה אחראית, לפרטיות, מידע או כל נוהג של צדדים שלישיים, כולל כל צד שלישי המפעיל אתר, אשר אתר זה מכיל קישור אליו. מובהר, כי ההכללה של קישור באתר אינה מרמזת על תמיכה באתר המקושר על ידי החברה או על ידי חברה בקבוצה (כהגדרתה במדיניות).

 1. שימוש באתר על ידי קטינים

האתר אינו מופנה למשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18). בגלישתך באתר הנך מצהיר ומתחייב, כי אינך קטין.

 1. שינויים במדיניות

החברה בוחנת את המדיניות באופן סדיר ושומרת על הזכות לבצע שינויים בה בכל עת. החברה תציב עדכונים למדיניות באתר.

שלח

כתבו לנו

שלח
תחשוב עוד רגע לפני שהינך מחליט לעזוב את האתר, אם לא עשית את הבדיקות עד עכשיו, סביר להניח שלא תעשה זאת גם בהמשך, אולי בכל זאת נוכל לעזור לך?

הינך מקבל יעוץ ראשוני ללא כל התחייבות ותשלום, לאחר הבדיקה המקדימה תחליט לבד, אם הינך מעוניין להתקדם לבד ולקבל ליווי באמצעות אנשי מקצוע של החברה

שלח

כתבו לנו

שלח
דילוג לתוכן